KRM logo aanvragen

Door het KRM logo te gebruiken kun je laten zien dat jouw scholing erkend is door het KRM en dat de deelnemer verzekerd is van KRM-punten.  

Wil je het KRM logo gebruiken, dan kun je het bestand aanvragen door onderstaand formulier in te vullen:

Aanvraagformulier KRM-logo voor scholingsaanbieders

Bevestiging

15 + 2 =

Regeling (woord)beeldmerk/logo

Inleiding

Een (woord)beeldmerk/logo is een grafische uiting die met een bedrijfs- of productnaam geassocieerd wordt. Het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (voortaan KRM) heeft haar (woord)beeldmerk/logo geregistreerd bij het Benelux Merkenregister. Het KRM (woord)beeldmerk/logo wordt door het auteursrecht beschermd, maar door registratie ook door het merkenrecht.

 

Het KRM maakt gebruik van een (woord)beeldmerk/logo. Het (woord)beeldmerk/logo KRM is eigendom van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (voortaan NVM-mondhygiënisten). In deze regeling zijn de voorwaarden voor gebruik van het (woord)beeldmerk/logo KRM vastgelegd. Ongeoorloofd gebruik wordt via juridische weg bestreden.

 

Het gebruik van het (woord)beeldmerk/logo KRM is voorbehouden aan mondhygiënisten die zijn geregistreerd in het KRM. Met het (woordbeeld)merk/logo KRM wordt kwaliteit zichtbaar gemaakt. Daarnaast mag het (woord)beeldmerk/logo KRM worden gevoerd voor goedgekeurde/erkende deskundigheid bevorderende activiteiten dan wel in andere situaties door derden, indien hiertoe door het bestuur van NVM-mondhygiënisten is besloten.

 

Het KRM heeft vanuit haar beheerstaak de verplichting om misbruik van het (woord)beeldmerk/logo KRM te voorkomen. Tegen ongeoorloofd gebruik van het (woord)beeldmerk/logo KRM worden op grond van het auteursrecht en het merkenrecht juridische maatregelen genomen.

 

Deze regeling is na goedkeuring door het bestuur van NVM-mondhygiënisten ingegaan op 20 januari 2017. De regeling kent geen geldigheidstermijn. De laatste versie zal worden gehanteerd en staat op de website van het KRM (www.kieskrm.nl) gepubliceerd.

 

Artikel 1  Gerechtigden tot gebruik (woord)beeldmerk/logo KRM

1.1       Het (woord)beeldmerk/logo KRM mag slechts voor professionele doeleinden worden gebruikt door:

– regulier KRM geregistreerde mondhygiënisten  (geen aspirant KRM geregistreerde mondhygiënisten), nadat hiertoe een schriftelijke  aanvraag is gedaan bij het KRM via een hiertoe bestemd formulier op de website www.kieskrm.nl.

– Het KRM

– NVM-mondhygiënisten

– NVM-educatie mondhygiënisten

1.2       Het (woord)beeldmerk/logo KRM mag niet gebruikt worden door mondzorgpraktijken als geheel. Praktijken kunnen zich immers niet laten registreren in het KRM.

1.3       Het (woord)beeldmerk/logo KRM mag tevens na schriftelijke toestemming worden gebruikt ten behoeve van door het KRM goedgekeurde/erkende deskundigheid bevorderende activiteiten.

1.4       Daarnaast kan het bestuur van NVM-mondhygiënisten bij bestuursbesluit derden toestemming geven tot gebruik van het (woord)beeldmerk/logo KRM. Aan dit gebruik kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.

 

Artikel 2    Misbruik (woord)beeldmerk/logo KRM

2.1       Tegen ongeoorloofd gebruik of misbruik van het (woord)beeldmerk/ logo KRM worden juridische maatregelen genomen, waarbij alle uit het misbruik voortvloeiende schade voor zowel het KRM als NVM-mondhygiënisten wordt verhaald.

2.2       Bij ongeoorloofd gebruik van het (woord)beeldmerk/logo van het KRM kan toekomstige registratie bij het KRM worden uitgesloten.

 

Artikel 3   Nadere bepalingen gebruik

  • Het (woord)beeldmerk/logo KRM mag niet grafisch gemanipuleerd worden, en mag alleen in zijn geheel worden gebruikt.
  • Verbreden of versmallen, dan wel het wijzigen van kleuren is niet toegestaan.
  • Het is niet toegestaan het (woord)beeldmerk/logo KRM aan te vullen met andere beeldmerken of teksten, anders dan de vermelding zoals genoemd in art. 3.8 van deze regeling.
  • Het is niet toegestaan het (woord)beeldmerk/logo KRM te gebruiken als eigen handelsmerk.
  • Het is niet toegestaan het (woord)beeldmerk/logo KRM op welke wijze dan ook misleidend te gebruiken.

3.6       Het (woord)beeldmerk/logo KRM dient te worden afgebeeld in de officiële kleurstelling  donkerblauw (PMS 282C, CMYK 100 / 68 / 0 / 54, RGB 0 / 47 / 96) en magenta (PMS Process Magenta, CMYK 0 / 100 / 0 / 0, RGB 226 / 0 / 122)

  • Het door de KRM beschikbaar gestelde (woord)beeldmerk/logo is strikt voor persoonlijk gebruik en mag niet voor gebruiksdoeleinden aan derden beschikbaar worden gesteld.
  • Op het naambord en onder het (woord)beeldmerk/logo van het KRM dient de naam van de KRM-geregistreerde mondhygiënist te worden genoemd en niet de praktijknaam. Praktijken kunnen zich immers niet registreren bij het KRM.

 

Artikel 4   Einde gebruik (woord)beeldmerk/logo KRM

4.1       Het recht op gebruik van het (woord)beeldmerk/logo KRM eindigt, onverminderd het bepaalde in de wet, deze regeling en/of andere regelingen van het KRM van toepassing zijnde, indien:

  • Niet wordt voldaan aan de eisen van (her)registratie van het KRM en de registratie wordt doorgehaald of als de geregistreerde zelf de registratie beëindigt.
  • De gebruiker van het (woord)beeldmerk/logo KRM zich niet houdt aan de regels voor gebruik van het (woord)beeldmerklogo KRM, na bestuurlijk besluit van het bestuur van NVM-mondhygiënisten.

4.2       De gebruiker wiens recht ingevolge artikel 2.1 en 4.1 eindigt, heeft geen recht op vergoeding van de schade, die hij hierdoor lijdt.

4.3       Na intrekking van het recht op gebruik of bij oneigenlijk of misleidend gebruik dient het (woord)beeldmerk/logo KRM binnen 48 uur te worden verwijderd van alle uitingen van de betreffende persoon/mondzorgverlener/organisatie. Dit op straffe van een dwangsom van

€ 1.000,- per week nadat de gebruiker het bericht van intrekking heeft bereikt. De door KRM ter beschikking gestelde fysieke producten zoals naamborden dienen direct na intrekking van het recht op gebruik te worden geretourneerd aan het KRM.

 

Artikel 5  Nederlands Recht

Op allerhande zaken waarin deze regeling niet voorziet is het Nederlands Recht van toepassing.

 

Bezoekadres
Groenewoudsedijk 40
3528 BK Utrecht

Postadres
Postbus 1336
3430 BH Nieuwegein

tel: 030 657 18 46