Het CanMeds model

 

De zeven competenties van het CanMeds model vormen de basis van het Beroepsprofiel Mondhygiënist en de KRM Beoordelingsregeling. Deze zijn leidend bij de beoordeling van deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Het CanMeds Model

Het CanMeds Model staat voor de Canadese methodiek van bij -en nascholing van de zorgprofessional. Het model ziet toe op verdieping en verbreding van de hedendaagse zorgprofessional, waarbij meerdere competenties aan de orde komen. Het model kent zeven competentiegebieden, ook wel rollen genoemd. Dit zijn:

1.  Vakinhoudelijk handelen
2.  Communicatie
3.  Samenwerking
4.  Kennis en wetenschap
5.  Maatschappelijk handelen
6.  Organisatie
7.  Professionaliteit

De belangrijkste aandachtspunten per CanMedsrol

Voor de volledige versie kun je de KRM beoordelingsregeling raadplegen, vanaf bladzijde 16 Competenties en deskundigheidsbevorderende activiteiten

Vakinhoudelijk handelen

Mondzorg

Betreft

 • Mondzorgkundige kennis
 • Adequate manuele vaardigheden
 • Toepassen van mondzorgkundige behandelingen
 • Effectieve en ethisch verantwoorde patiëntenzorg
 • Anamnese
 • Diagnostiek
 • Mondonderzoek
 • Patiëntgericht behandelplan opstellen en uitvoeren

Puntentoekenning bij:

 • Vakinhoudelijke scholingen
 • Vakoverstijgende activiteiten

Communicatie

Betreft

 • Adequaat communiceren van mondzorgkundig beleid naar patiënt en andere professionals in de (mond)zorg.
 • Beheersing van de Nederlandse taal
 • Verslaglegging, dossiervorming en patiënten casuïstiek
 • Gesprekstechnieken
 • Gedrag beïnvloeden
 • Patiënten inlichten over zorg en dienstverlening

Puntentoekenning bij:

 • Scholingen ter bevordering van de beroepsrelateerde, communicatieve kennis,  vaardigheden en attitude

Samenwerking

Betreft

 • Afstemming met andere professionals
 • Doorverwijzen en informatieoverdracht
 • Kennis en informatie delen
 • Effectieve bijdrage leveren aan intercollegiaal overleg
 • Effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg

Puntentoekenning bij:

 • Scholingen in het kader van (beroepsgerelateerde) samenwerking
 • Deelname aan ICO
 • Vakinhoudelijk overleg

Kennis en wetenschap

Betreft

 • Mondzorgkundige informatie kritisch beschouwen
 • Onderzoeksvaardigheden
 • Evidence based handelen
 • Participeren in wetenschappelijk onderzoek
 • Ontwikkelen en verbreden van wetenschappelijke vakkennis
 • Ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten
 • Ontwikkelen van protocollen en richtlijnen
 • Methodisch begeleiden van stagiaires Mondzorgkunde

Puntentoekenning bij:

 • Scholing in kennis en wetenschap
 • Scholing Evidence Based Practice
 • Participeren in wetenschappelijk onderzoek
 • Richtlijnontwikkeling
 • Vakpublicatie
 • Scholing geven op HBO-niveau op vakgebied van de mondhygiënist
 • Voordracht houden op HBO-niveau, op vakgebied van de mondhygiënist
 • Wetenschappelijke publicatie
 • Stagebegeleiding
 • Stagelopen op (minimaal) HBO-niveau

Maatschappelijk handelen

Betreft

 • Patiëntveiligheid
 • Verantwoord gebruik van autoriteit en invloed
 • Preventief beleid ontplooien
 • Het optreden als belangenbehartiger van patiënten(groepen)

Puntentoekenning bij:

 • Scholingen m.b.t. patiëntveiligheid
 • BHV/AED
 • Ontwikkelen van publieksartikelen
 • Deelname aan maatschappelijke projecten
 • Röntgen
 • Maatschappelijke mondzorgprojecten
 • Vrijwilligerswerk in het buitenland

Organisatie

Betreft

 • Infectiebeheersing, milieu-en stralingsbescherming, veiligheid en traceerbaarheid
 • Tijdmanagement
 • Effectief en doelmatig werken
 • Optimaal gebruik van ICT
 • Verantwoorde besteding van beschikbare middelen
 • Betrokkenheid bij beroep gerelateerde werkgroepen/ commissies/ bestuur
 • Praktijkmanagement

Puntentoekenning bij:

 • Scholingen m.b.t. vak gerelateerd management en organisatie
 • ALV (van de NVM of andere wetenschappelijke vereniging in de Mondzorg)
 • Bestuurlijk werk
 • Commissiewerk
 • ICO-gespreksleider
 • Moderatorschap
 • Regiobijeenkomsten

Professionaliteit

Betreft

 • Werken aan kwaliteit dmv kwaliteitssystemen
 • Visitaties en audits
 • Beroepsethiek
 • Innoveren

Puntentoekenning bij:

 • Scholingen op het gebied van  professionaliteit ter bevordering van het beroep.
 • Opstellen van kwaliteitsjaarverslag
 • Visitatie en audits
 • Implementeren van kwaliteitsmanagementsysteem
 • Patiënttevredenheidsonderzoek
 • Professioneel ontwikkelplan